Nabídka aktuálních rekvalifikačních a kvalifikačních kurzů

Proplácení kurzů úřady práce

Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání si může zabezpečit rekvalifikaci sám a za tím účelem si zvolit


a) druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat,
b) rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést (§ 108 odst. 2 zák. 435/2004 Sb.).


O zvolenou rekvalifikaci je třeba žádat s dostatečným časovým předstihem (2-3 týdny) před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. Jednání s rekvalifikačním zařízením je plně v kompetenci uchazeče/zájemce o zaměstnání.


Nedokončí-li uchazeč/zájemce o zaměstnání bez vážných důvodů rekvalifikační kurz či ukončí-li rekvalifikační kurz neúspěšně, hradí náklady rekvalifikace sám. Úřad práce hradí náklady rekvalifikačního kurzu pouze v případě úspěšného ukončení a získání osvědčení o absolvování rekvalifikace. Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze po dobu, po kterou je uchazeč/zájemce o zaměstnání veden v evidenci úřadu práce. Po dobu trvání rekvalifikačního kurzu nemá uchazeč o zaměstnání nárok na podporu při rekvalifikaci, ani úřad práce neproplácí další výdaje spojené s rekvalifikací.


Na Vaše vyžádání Vám obratem zašleme Potvrzení o ceně rekvalifikačního kurzu, které budete k vyřízení žádosti potřebovat.

Formulář UP zajem_o_zvolenou_rekvalifikaci (1)

 

Momentálně máme akreditované tyto programy:

Daňová evidence v rozsahu 40/80 hodin

Čistá kvalifikace. Prezenční kurz v rozsahu 40 hodin (pro uchazeče, kteří mají středoškolské vzdělání), v rozsahu 80 hodin (není vstupní požadavek na vzdělání)

Profil absolventa:

Absolvent samostatně vede daňovou evidenci pro plátce i neplátce DPH. Umí stanovit základ daně, vede údaje o příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně, majetku a dluzích a ostatní evidenci s obsahovým vymezením dle platných právních předpisů. Umí rozlišit příjmy zahrnované do základu daně a výdaje na dosažení zajištění a udržení příjmů. Umí provádět zápisy jednotlivých účetních případů. Zajišťuje fakturaci, vystavuje účetní doklady, shromažďuje a kontroluje jejich náležitosti, zajišťuje agendu DPH, provádí dokladové inventury, pořizuje inventurní soupisy.  Zpracovává přehledy pro sociální a zdravotní pojištění, podklady pro daňové přiznání.

Obsah kurzu:

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předmět a cíl daňové evidence

Obsah a forma daňové evidence

Doklady

Doporučená evidence

Evidence DPH

Mzdová evidence

Evidence jízd

Postup při otevírání a uzavírání účetních knih

Inventarizace

Zákon o daních z příjmů

 

Vstupní předpoklady:

40hodinový kurz: věk více než 18 let a dokončené střední vzdělání dle zákona č. 561/2004 sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

80hodinový kurz: věk více než 18 let.

 

 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Profesní kvalifikace, kód dle NSK: 69-017-M, prezenční kurz v rozsahu 100 hodin teoretická výuka, 60 hodin praktická výuka.

 

Profil absolventa:

Po ukončení kurzu má absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace – viz Národní soustava kvalifikací.

Autorizovaná osoba: Bludiště, z.s. (zkouška profesní kvalifikace)

 

Obsah kurzu:

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

Poskytování první pomoci dítěti/dětem

Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

Vedení dítěte k hygienickým návykům

Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte

Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi

Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

 

Vstupní předpoklady:

Minimální věk: dosažení 18 let, minimálně ukončené základní vzdělání

Další požadavky: zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost, uchazeč musí být bez logopedické vady

 

 

Specialista/specialistka marketingu

Profesní kvalifikace, kód dle NSK: 66-021-N, prezenční kurz v rozsahu100 hodin teoretické výuky.

 

Profil absolventa:

Po ukončení kurzu má absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace – viz Národní soustava kvalifikací.

Autorizovaná osoba: JUBELA, s.r.o. (zkouška profesní kvalifikace)

 

Obsah kurzu:

Orientace v základních principech marketingu

Orientace v marketingovém mixu

Orientace v marketingových strategiích

Provádění marketingových analýz

Příprava podkladů pro marketingový výzkum

Zpracování a prezentace marketingového dotazníku

Spolupráce na tvorbě marketingového a obchodního plánu

Analýza prodeje a trhů a monitoring trhu

 

Vstupní předpoklady:

Minimální věk: dosažení 18 let, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem

 

 

 

Digitální gramostnost

Čistá kvalifikace, prezenční kurz v rozsahu 25 hodin

 

Profil absolventa:

Absolvent kurzu umí pracovat s vlastním digitálním zařízením (např. smartphone, PC, notebook) na základní uživatelské úrovni. Dokáže provádět běžná vyhledávání za účelem nalezení dat, informací a obsahu v digitálním prostředí. Zvládne sám procházet výsledky vyhledávání a nacházet v nich relevantní obsah pro svou konkrétní životní situaci. Umí zálohovat data. Dokáže vybrat vhodné nástroje pro online spolupráci na různých úkolech (psaní dokumentu, vyplňování tabulek, kalendář atp.), umí vytvořit a nasdílet dokument, umí vkládat komentáře a dále editovat obsah.

Umí využívat další aplikace na tomto zařízení. Umí vybrat vhodný nástroj pro určitý druh komunikace. Dokáže rozlišit mezi soukromým a oficiálním sdělením a dle toho volí vhodný komunikační kanál (chatové aplikace, e-mail, videohovor). Ovládá základy skupinové komunikace (textové zprávy mezi více osobami, skupinový videohovor…). Využívá aplikace, které mu pomohou zkvalitnit svůj život (volný čas, péče o zdraví, zaměstnání, vzdělávání, komunikace se školami, cestování)

Umí zřídit a využívat datovou schránku, včetně konverze dokumentů.

Umí se přihlásit do Portálu občana, ví, jak založit a využívat datovou schránku, rozumí, jak funguje Czech Point a jak tímto způsobem komunikovat s orgány veřejné správy.

Zná pravidla kyberbezpečnosti, digitálního světa, bezpečnosti na internetu a etická pravidla. Zná aplikace, které pomáhají chránit a zabezpečit osobní data. Rozpozná důvěryhodné zdroje od nedůvěryhodných. Ví, jak předcházet kyberšikaně a jak se jí bránit.

Zná význam digitálních technologií a jejich základní přínosy a rizika.

 

Obsah kurzu:

Elektronická identita občana

Portál občana, Datová schránka, Czech POINT

Základní ovládání PC a notebooku

Využívání různých aplikací na PC a notebooku

Využívání různých aplikací na smartphone

Kyberbezpečnost, etika a bezpečnost na internetu

 

Vstupní předpoklady:

Minimální věk: dosažení 18 let

 

 

 

Základy podnikání

Čistá kvalifikace, 120 hodin

 

Profil absolventa:

Absolvent kurzu je připraven na samostatnou podnikatelskou činnost. Dokáže sestavit podnikatelský záměr a podnikatelský plán. Má znalosti z oblasti marketingu, práva, daňové problematiky a managementu. Absolvent rekvalifikačního kurzu je schopen samostatně a rychle zahájit podnikatelskou činnost. Má osvojeny základní vlastnosti a dovednosti podnikatele, tzn.  má dovednosti v řízení sama sebe (self management, time management, asertivita a pozitivní myšlení).

Umí nejen založit, ale i efektivně vést vlastní, malou firmu.

Ví, jak zahájit podnikání, jak a kde založit firmu, jak vyplnit potřebné formuláře a tiskopisy.

Zná základy podnikatelské činnosti, orientuje se v daňové a účetní problematice, obchodu, managementu a marketingu.

Ví, kde a jak si opatřit finance k nastartování svého podnikání, orientuje se v dotacích.

Dovede vypracovat podnikatelský záměr a plánovat aktivitu malého podniku, působícího zejména v sektoru obchodu a služeb.

Umí organizovat a řídit marketingovou a obchodní činnost podniku.

Orientuje se v účetnictví podniku, vypracování daňového přiznání pro všechny druhy daní, dokáže udržet finanční likviditu podniku a zajišťovat externí zdroje financí.

Umí používat výpočetní techniku a má přehled v organizační technice.

Umí vést obchodní korespondenci.

 

Obsah kurzu:

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Dovednosti úspěšného podnikatele

Legislativa

Daňový systém v ČR

Podnikatelský plán

Živnost

Zdroje financování

Základy marketingu

Základy účetnictví

Daňové minimum

Základy mzdového účetnictví

Základy obchodování

 

Vstupní předpoklady:

Minimální věk: dosažení 18 let, střední vzdělání (SOU, SOŠ, SŠ)

Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis