V současnosti se soustředíme především na moderní trendy v pedagogice a tíživá témata, která ze společnosti prostupují i do výchovy a vzdělávání žáků. Našim hlavním cílem je poskytnout aktuální informace a nástroje, které Vám mohou pomoci při pedagogické činnosti. 

Bereme Vás v úvahu při přípravě dalších nabídek – oceníme rady, náměty, necháme se inspirovat novými podněty.

Foto7180a              Foto7237a

Další vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP

Všechny naše semináře nabízené v rámci DVPP jsou akreditované MŠMT. Pokud ne, budete na tento fakt upozorněni v pozvánce na konkrétní akci.

Kopie platné akreditace vzděl. organizace

Akce na zakázku - školení pro sborovny

Pokud Vás některá z akcí osloví, neváhejte se na nás obrátit, domluvíme společně vhodný termín a místo konání. Máte jinou představu? Obraťte se na nás a domluvíme Vámi požadované téma s přihlédnutím k Vašim finančním možnostem.

Akce pro školní třídy

Besedy, projekty, exkurze pro školní třídy  připravené z nabídky zde , nebo sestavené na míru Vašim požadavkům.

Jak obohatit výuku a kurzy


Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): PhDr. Jan Svoboda, jednooborový psycholog, od roku 2004 vyučuje na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, kde uplatňuje mnohaleté zkušenosti získané v poradenské praxi (vedení jednotlivců i poradenských skupin), jako akreditovaný lektor pro ČR a SR, supervizor azylových domů pro matky s dětmi, nestátních poradenských zařízení a poradce specializovaný na krizové situace výchovy a výuky. Publikuje především knižně u nakladatelství Portál, Portál Slovakia, Triton. Doposud vydal šest titulů samostatně, tři jako spoluautor.Autor publikace: SVOBODA, Jan. Jak obohatit výuku, kurzy (i sebe): pro učitele ZŠ, SŠ, VŠ a vedoucí kurzů. V Praze: Jonathan Livingston, 2019. ISBN 978-80-7551-132-4.

Obsah, program:

Používání prezentací učitelů během výuky, snížilo úroveň komunikace učitele s žáky. Seminář nabízí praktické nástroje – jednoduchá cvičení, která lze uplatnit při výuce jakéhokoliv předmětu (vyjma tělesné výchovy) a slouží k prohloubení autority učitele a zvýšení důvěry žáků, studentů. 
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Vedení spisové služby ve školách a školských zařízeních v souladu s GDPR, včetně tvorby spisového řádu se spisovým a skartačním plánem.

03.10.2019 09:30 -

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Ing. RnDr. Eva Urbanová

Obsah, program:

Seznámení účastníků semináře se způsobem vedení spisové služby ve školách v souladu se zásadami GDPR, s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Využívání efektivních metod a forem ve výuce- "Líný učitel" OBSAZENO- jen náhradníci

16.12.2019 08:30 - 16.12.2019 14:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): Mgr. Robert Čapek

Obsah, program:

Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu? Seminář ukazuje pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát hvězdou sborovny – a ještě mu při tom stačí pracovat nejméně ze všech. Vždyť učitel je tím, kdo by se měl svou prací především bavit a k tomu mu tento seminář může velmi účinně a prakticky napomoci.Seminář je postaven na základě praktických aplikací filozofie, prezentované v knize Líný učitel (nakladatelství Raabe). Pro učitele a sborovny je užitečný i bez znalosti knihy, představuje filozofii budování třídního klimatu a podporujícího vyučování. Seminář je zaměřen na praktickou činnost ve třídě.
 • Líný učitel vyučuje
 • Líný učitel hodnotí
 • Líný učitel a jeho time management
 • Psychologie učiteli pomáhá
 • ­Ve třídě pracují žáci
 • ­Symetrie vyučování
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Aktivizující metody ve výuce přírodopisu na ZŠ- bude upřesněno

1.1.2020 9:00 - 1.1.2020 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): Mgr. et MgA. Iva Šimková

Obsah, program:

 • Motivace v hodinách přírodopisu. Výukové metody a formy a jejich využití v hodinách přírodopisu s ohledem na probírané učivo.                                                                                   
 • Cíle aktivizační výuky a její principy. Individuální přístup žáka k učení. Vztah učitel – žák v aktivizující výuce. „Spojení hlavy, srdce a ruky“ – zapojení i jiných složek osobnosti žáka než kognitivní složky do výuky.                                                         
 • Rozdělení aktivizačních metod a konkrétní ukázky jejich využití.  
 • Didaktické hry - neinterakční, interakční            
 • Metody skupinového vyučování             
 • Metody  diskusní            
 • Metody  hraní rolí
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Hry s psychologickým obsahem

16.1.2020 09:00 - 19.1.2020 14:00

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): PhDr. Richard Braun

Obsah, program:

Účastníci budou seznámeni s baterií psychoher, které lze využít ve školní třídě a podpořit tak příznivé třídní klima. Účastníci budou znát základní principy psychoher a jejich využití, budou seznámeni s riziky, které mohou vzniknout a tím, jak jim vhodně předejít, získají základní přehled o dalších zdrojích, kde lze psychohry vyhledávat. Vyzkouší si, jak sestavit blok psychoher. Vhodné pro speciální pedagogy, výchovné poradce, metodiky prevence,  učitele 2. stupně ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU. Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Studánky víly Rozárky

23.1.2020 09:00 -

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): Mgr. Jana Modrá

Obsah, program:

Seminář seznamuje účastníky s projektem Studánky víly Rozárky, který pomáhá dětem předškolního a mladšího školního věku objevovat vodu v mnoha jejích podobách a souvislostech. K motivaci je využit příběh víly Rozárky, která děti postupně zavede k devíti studánkám. V každé děti poznávají vodu z jiného úhlu pohledu. Jaká může být voda? Živá, když budí ze spánku semínka, věčná ve svých proměnách a v neustálém koloběhu na Zemi, pitná v našich domácnostech i živelná, když se vylije z břehů. Každá studánka zároveň skrývá své tajemství, které děti s Rozárkou prostřednictvím pokusů, pohybových a smyslových her i výtvarných či hudebních aktivit společně objevují. Účastníci si na semináři aktivity a pokusy prakticky vyzkouší a získají řadu námětů pro práci s dětmi na téma voda, (ať už v rámci jmenovaného projektu či samostatně při probírání tohoto tématu).Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku, mladšího školního věku

3.2.2020 09:00 -

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Zuzana Pavelová, speciální pedagožka v PPP, lektorka.

Obsah, program:

Budeme se věnovat diagnostice problémů v oblasti grafomotoriky, které pramení z nerovnoměrného psychomotorického vývoje. Zjistíte, jak má probíhat nácvik grafomotoriky, psaní. Získáte informace, jak lateralita ovlivňuje vývoj jedince a odráží se v nácviku psaní. Seznámte se s cvičeními, které pomáhají zlepšit nerovnoměrnosti v psychomotorickém vývoji s dopadem do oblasti psaní.Seminář je zaměřen na metody a nácvik psaní hlavně u dětí s výraznými grafomotorickými obtížemi, které pramení z nerovnoměrného vývoje, raného psychomotorického vývoje a obtíží v lateralitě.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku, mladšího školního věku

03.2.2020 09:00 -

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): Mgr. Zuzana Pavelová

Obsah, program:

Budeme se věnovat diagnostice problémů v oblasti grafomotoriky, které pramení z nerovnoměrného psychomotorického vývoje. Zjistíte, jak má probíhat nácvik grafomotoriky, psaní. Získáte informace, jak lateralita ovlivňuje vývoj jedince a odráží se v nácviku psaní. Seznámte se s cvičeními, které pomáhají zlepšit nerovnoměrnosti v psychomotorickém vývoji s dopadem do oblasti psaní.Seminář je zaměřen na metody a nácvik psaní hlavně u dětí s výraznými grafomotorickými obtížemi, které pramení z nerovnoměrného vývoje, raného psychomotorického vývoje a obtíží v lateralitě. Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Metody nácviku čtení

04.2.2020 09:00 -

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): Mgr. Zuzana Pavelová

Obsah, program:

Účastníci po absolvování kurzu bude znát úskalí, které se objevují v procesu učení se čtení. Bude vědět výhody jednotlivých metod čtení, specifika metod, přednosti i úskalí. Bude seznámen s diagnostikou a seznámí se s návrhem nápravné péče problému ve čtení. Seminář je zaměřen na zhodnocení metod výuky čtení z pohledu obtíží. Jeho cílem je rozšířit pedagogické dovednosti učitelů ročníků základní školy a poskytnout učitelům, kteří vedou nápravnou péči žáků se SPU další vhodné a praxí prověřené nástroje.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Emoční inteligence – základ pro zvýšení odpovědnosti a schopnosti motivace a sebemotivace. !Změna termínu!

5.2.2020 09:00 -
6.2.2020 09:00 -

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): Ing. Hanka Havlová, od roku 2004 působí jako lektorka emočních a sociálních kompetencí společnosti VEVA CZ, s.r.o., se specializací na emoční inteligenci a osobnostní rozvoj (celorepublikový projekt ESRO – Emoční a sociální rozvoj osobnosti na základních a středních školách, přednášky), vede semináře pro veřejnost (Cesta a cíl: techniky mentální práce, NLP, Archetypy šamanské tradice v našich životech – práce s vizí a vnitřní silou a podporou, Tvořivé psaní a příprava prezentací, přednášek a seminářů) i pro firmy (Emoční leadership, Vedení lidí a koučování, Zvládání konfliktu, Komunikace a zpětná vazba, Redukce stresu…). Lektorka rekvalifikačního programu lektor osobnostního rozvoje. Působí jako osobní kouč a trenérka koučování a emočních a sociálních kompetencí. V roce 2006-7 působila také jako lektorka projektu Kompetentní vedení školy, agentury Schola Servis. Od roku 2009 lektorka manažerských kompetencí pro MFČR.

Obsah, program:

 • Vhodné pro: učitelé 2. stupně ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU, gymnázií, minimální preventisté, výchovní poradci, školní psychologové, ale i další zájemce z řad veřejnosti.
 • Intenzivní prožitkový seminář, který změní Váš pohled na život (časová dotace: 16 hodin - 2 výukové dny 9:00- cca 15:30)

Emoční inteligence (EQ) je fenomén, který vypovídá o zralosti lidské osobnosti a jako takový přináší rozhodující kvalitu v mezilidských vztazích. Vedle IQ je právě EQ oním rozhodujícím momentem v našem životě, který umožňuje kvalitní komunikaci, schopnost navazovat a kultivovat pracovní i osobní vztahy a zvládat své reakce ve strategii a cíle školy, edukace či kurikulum, atd. 
Seminář emoční inteligence je určen všem, kdo mají zájem lépe využívat a zvládat svůj emoční potenciál. Zvýšení emoční inteligence vede přímo ke zlepšení vnímání reality, a tím zvýšení odpovědnosti a schopnosti motivace a sebemotivace. Toto jsou zcela klíčové faktory pro vedení i efektivní fungování všech pracovních týmů. Trénink přináší pochopení základních mechanismů lidského chování a je tak skvělým nástrojem pro lepší komunikaci s lidmi kolem nás - se spolupracovníky, podřízenými, žáky, ale i s našimi partnery a dětmi. 
Poznání našich emočních návyků a pochopení vnitřních motivací, jež nás vedou k reakci a chování - to je způsob, který umožňuje rychlou změnu k lepšímu. Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Narušená komunikační schopnost a specifické vývojové poruchy školních dovedností

14.2.2020 9:00 - 14.2.2020 15:00

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): Mgr. Dagmar Zdanovcová

Obsah, program:

Narušená komunikační schopnost – diagnostika NKS (SPC pro vady řeči, klinický logoped, foniatr,  psycholog, neurolog – spolupráce subjektů) Jazykové roviny (morfologicko-syntaktická, foneticko-fonologická, lexikálně – sémantická, pragmatická).   Narušená komunikační schopnost (vady řeči – charakteristika/ opožděný vývoj řeči, dyslálie, vývojová dysfázie, dysartrie, koktavost, brebtavost, mutismus, afázie, symptomatické vady řeči)            Deficity u NKS mající negativní vliv na učení – zraková percepce, sluchová percepce (sluchová diferenciace, analýza, syntéza), zkřížená lateralita, latence ve zpracování sluchového podnětu, orientace (na číselné ose, v matematických operacích, v čase a prostoru),   oblast motoriky a jemné motorikyZobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Bádáme a přemýšlíme hrou

17.2.2020 9:00 - 17.2.2020 14:00

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): Jaroslava Pachlová

Obsah, program:

Inspirace a nápady pro malá bádání hlavou a rukama zaměřené na logické uvažování, tvorbu papírových hlavolamů, řešení rébusů, využití geoboardů (dřevěné desky s kolíčky), jednoduché programování a kódování – orientace v prostoru (robotické včelky bee-bot), pixel art aj. Praktické ukázky uvedených činností, badatelské aktivity, výroba optických hraček, vytvoření sbírky jednoduchých rébusů, úloh a hlavolamů (sada úloh z kroužku zábavné logiky MyslIQ, Olympiády důvtipu), zábavná bludiště, jednotažky, hry s tužkou a papírem, využití víček k matematickým a dalším hrám, postřehovky, ale i slovní a jazykové hry podporující paměť a pozornost – Slovní soudce, Fantastické karty Imaglee, tvorba rébusů.
Ukázka vyrobených i komerčních her (laserové a gravitační bludiště…)
Všechny aktivity vyzkoušeny a realizovány ve ŠD, klubu zábavné logiky a na letním táboře Hlavolamov. Vhodné i pro děti ohrožené školním neúspěchem.   Vzdělávací cíl: Cílem semináře je inspirovat účastníky (zejména z oblasti zájmového vzdělávání) pro založení klubu zábavné logiky (Šablony II), ale i pro využívání hříček, hádanek v běžné činnosti školní družiny či klubu, při akcích pro veřejnost, na táborech apod. Vytvořit si soubor a metodiku logických her, hádanek, rébusů a méně tradičních aktivit (optické hříčky), které rozvíjejí a podporují logické myšlení buď na matematickém neboZobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Metodická podpora pro učitele: Využití online aplikací na ZŠ aneb Křížovky, kartičky, slovní mraky, kvízy – a vyučování je “ízy”

16.3.2020 10:00 - 16.3.2020 15:00

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka):  Mgr. Ivana Hrubá Eliášová

Obsah, program:

Obsahem vzdělávací akce je seznámení účastníku s dostupnými online aplikacemi. Praktický nácvik s těmito aplikacemi a vytvoření vzorových, v praxi využitelných, didaktických materiálů. Informace o didaktických zásadách při práci s těmito aplikacemi s ohledem na věk žáků. Slovní mraky. Ukázky dostupných online aplikací. Vhodné pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Ať není plánování trápením - praktická dílna pro učitele MŠ

24.3.2020 9:00 - 24.3.2020 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): Mgr. Hana Švejdová

Obsah, program:

Plánování integrovaných celků v rámci TVP a jejich naplňování v praxi. Praktická dílna pro učitele/učitelky mateřských škol zaměřená na konkrétní plánování obsahu předškolního vzdělávání formou integrovaných vzdělávacích celků v rámci TVP v souladu s RV PPV a ŠVP. Současně budou zmapovány metody, techniky, strategie a formy vhodné pro naplňování naplánovaného vzdělávacího obsahu v praxi. Základními pilíři pro plánování v rámci TVP s konkrétní nabídkou činností naplňující požadavky RVPPV bude integrovaný přístup ke vzdělávání, konstruktivistické vzdělávání, individualizace vzdělávání a vytváření příležitostí pro sociální učení dítěte 1. Struktura vzdělávacího celku v třídním vzdělávacím programu - charakteristika, cíle, obsah, očekávané kompetence. 2. Nabídka konkrétního tématu a jeho praktické naplánování v podobě integrovaného celku - práce ve skupinách 3. Reflexe, doplnění a hodnocení celku a konkretizace vhodných metod, technik, strategií a forem práce .Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Kázeňské problémy a neprospěch u žáků

30.3.2020 09:00 -

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): Doc. PaeDr. Olga Zelinková CSc. Docentka pedagogických věd, absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika. Zabývá se diagnostikou a poradenstvím v oblasti specifické poruchy učení a chování v celém věkovém kontinuu od předškolního věku do dospělosti. Je prezidentkou České společnosti "Dyslexie"

Obsah, program:

Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku. Možnosti práce s těmito dětmi. Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny nežádoucího chování. Možnosti práce s těmito dětmi. Spolupráce s rodinou. Příčiny nekázně pramenící z bio-psychických zvláštností dítěte (nepoznané smyslové vady, lateralita, vady řeči apod.) Nediagnostikované mírné defekty jsou příčinou závažnějších odchylek v chování. Jak se tyto odchylky ve vývoji projevují? Jak na ně může učitel reagovat?Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga

30.4.2020 9:15 - 30.4.2020 15:00

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): Mgr. Miroslav VosmikVystudoval Pedagogickou fakultu UHK, obor český jazyk a občanská výchova, dále absolvoval rozšiřující studium českého jazyka a základů společenských věd na MU v Brně. Během pedagogické praxe se začal věnovat též poradenství, absolvoval specializační vzdělávání na Katedře psychologie FF UK. V rámci poradenství se zaměřuje na poruchy autistického spektra, působí na škole, která se už více než 10 let věnuje integraci žáků a studentů s PAS. V oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozvíjí lektorskou, publikační a metodickou činnost.

V současné době je účastníkem výcviku v Rodinné a systemické terapii (IRT Praha).
Vystudoval Pedagogickou fakultu UHK, obor český jazyk a občanská výchova, dále absolvoval rozšiřující studium českého jazyka a základů společenských věd na MU v Brně. Během pedagogické praxe se začal věnovat též poradenství, absolvoval specializační vzdělávání na Katedře psychologie FF UK. V rámci poradenství se zaměřuje na poruchy autistického spektra, působí na škole, která se už více než 10 let věnuje integraci žáků a studentů s PAS. V oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozvíjí lektorskou, publikační a metodickou činnost. V současné době je účastníkem výcviku v Rodinné a systemické terapii (IRT Praha).

Více zde: https://ctatest.webnode.cz/products/mgr-miroslav-vosmik/
Vystudoval Pedagogickou fakultu UHK, obor český jazyk a občanská výchova, dále absolvoval rozšiřující studium českého jazyka a základů společenských věd na MU v Brně. Během pedagogické praxe se začal věnovat též poradenství, absolvoval specializační vzdělávání na Katedře psychologie FF UK. V rámci poradenství se zaměřuje na poruchy autistického spektra, působí na škole, která se už více než 10 let věnuje integraci žáků a studentů s PAS. V oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozvíjí lektorskou, publikační a metodickou činnost. V současné době je účastníkem výcviku v Rodinné a systemické terapii (IRT Praha).

Více zde: https://ctatest.webnode.cz/products/mgr-miroslav-vosmik/
Vystudoval Pedagogickou fakultu UHK, obor český jazyk a občanská výchova, dále absolvoval rozšiřující studium českého jazyka a základů společenských věd na MU v Brně. Během pedagogické praxe se začal věnovat též poradenství, absolvoval specializační vzdělávání na Katedře psychologie FF UK. V rámci poradenství se zaměřuje na poruchy autistického spektra, působí na škole, která se už více než 10 let věnuje integraci žáků a studentů s PAS. V oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozvíjí lektorskou, publikační a metodickou činnost. V současné době je účastníkem výcviku v Rodinné a systemické terapii (IRT Praha).

Více zde: https://ctatest.webnode.cz/products/mgr-miroslav-vosmik/

Obsah, program:

Cílem vzdělávacího programu je připravit učitele různých druhů škol na spolupráci s kvalifikovaným asistentem pedagoga (AP). Pozornost bude věnována možnostem a prostředkům zkvalitnění komunikace mezi učitelem, asistentem pedagoga, výchovným poradcem, žákem a rodiči žáka s ohledem na kvalitu podpory žáka se znevýhodněním. Účastníci se seznámí s metodami podpory a rozvoje pozitivního klimatu ve třídě i ve škole, což je jedna z nezbytných podmínek inkluzivního vzdělávání.
Obsah – témata:
- seznámení se Studiem pedagogiky pro asistenta pedagoga - cíl a obsah studia, profil absolventa
- složky současného systému pedagogicko-psychologického poradenství
- podpůrná služba při vzdělávání - komu je poskytována, podmínky poskytnutí
- postavení AP ve školním systému, postavení osobního asistenta
- předpoklady pro práci AP, jeho kompetence, rysy osobnosti, úspěšnost
- hlavní činnosti AP, náplň práce AP
- spolupráce učitele a AP, podíl AP na vypracování a realizaci individuálního vzdělávacího plánu, principy tvorby IVP
- vztah AP – žák – rodiče žáka, rodina dítěte s postižením – učitel
- ovlivnění vztahů a celkového klimatu ve třídě
- principy zdravých mezilidských vztahů ve škole
- diskuse, odpovědi na dotazyZobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis